Thursday, March 10, 2011

COMPUTER .

THÂN GỬI ANH P. ,

SAU ĐÂY LÀ BA VIỆC CẦN LÀM TRÊN WINDOWS 7 .


No comments:

Post a Comment