Thursday, March 31, 2011

MỘT PHỤ NỬ NGÀY 8/3/2011  ĐẢ CHUYỂN LÊN YOUTUBE MỘT THÔNG TIN SAU :

http://www.youtube.com/watch?v=95zMdTvoqcQ&feature=player_detailpage

Comet Elenin, Earth, and the Sun were in exact alignment last year on February 27th. That is when the Chile Earthquake happened, and Earth's axis shifted. This year, the same alignment happens March 11-15, and the comet is much closer. PLEASE move away from fault areas during this time!

" SAO CHỔI ELENIN , TRÁI ĐẤT , VÀ MẶT TRỜI ĐẢ CÙNG NẰM TRÊN MỘT ĐƯỜNG THẲNG VÀO NGÀY 27/2 NĂM NGOÁI . ĐÓ LÀ LÚC ĐỘNG ĐẤT TẠI CHÍ LỢI XẢY RA , VÀ TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT XÊ DỊCH . NĂM NAY , VIỆC CÙNG NẰM TRÊN MỘT ĐƯỜNG THẲNG XẢY RA TỪ 11-15 THÁNG 3 VÀ SAO CHỔI NÀY LẠI GẦN HƠN . XIN LÁNH XA NHỬNG KHU VỰC CÓ VẾT ĐỨT GẨY/FAULT TRONG THỜI GIAN NÀY !

No comments:

Post a Comment