Wednesday, March 9, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

SỐNG TRÊN LƯỞI SẮC CỦA DAO CẠO (TIẾP THEO) .


I/ GIẢI THÍCH VỀ CẤU TẠO CỦA TSINGY :

1/LẮNG ĐỌNG . MỘT LỚP ĐÁ VÔI NGUYÊN CHẤT KHÔNG BÌNH THƯỜNG DẦY 1000 BỘ/304 M ĐẢ LẮNG ĐỌNG TRONG MỘT PHÁ/LAGOON THỜI KỲ JU-RA
2/NÂNG LÊN . NHỬNG THAY ĐỔI VỀ KIẾN TẠO ĐỊA CHẤT/TECTONIC SHIFT TỪ TỪ NÂNG LỚP ĐÁ VÔI NÀY , VÀ LỘ RA HƠN NỬA KHI MỰC NƯỚC BIỂN SỤT XUỐNG TRONG THỜI ĐẠI BĂNG HÀ .
3/HÒA TAN . HANG ĐƯỢC TẠO RA NƠI NƯỚC HÒA TAN ĐÁ VÔI DỌC THEO ĐƯỜNG NỨT TẠO RA KHI KIẾN TẠO ĐỊA CHẤT NÂNG LÊN (UPLIFT).
4/LỚN DẦN RA . MỰC NƯỚC NGẦM/WATER-TABLE GIAO ĐỘNG ĐẢ CỌ XÁT/SCOUR VÀ LÀM HANG TO RA . NƯỚC MƯA THẨM THẤU/DRILL DOWN TỪ MẶT ĐẤT .
5/CÁC HẺM VỰC ĐẢ ĐƯỢC PHÁT HIỆN KHI NÓC HANG SỤP XUỐNG VÀ MỰC NƯỚC TỤT XUỐNG . NGÀY NAY , NƯỚC NGẦM (GROUNDWATER) VẨN TẠO HÌNH NHỬNG HANG MỚI VÀ NHỬNG CẤU TRÚC KHÁC .
6/BỀ MẶT NHƯ VỎ SÒ (SCALLOPED SURFACES) CỦA HẺM VỰC CHỨNG TỎ RẰNG CHÚNG BỊ CẮT GỌT BỞI NƯỚC ĐẦY TRẦM TÍCH (SEDIMENT-LADEN GROUNDWATER) HƠN LÀ DO MƯA . 

II/ TẠO NÊN MỘT MÊ CUNG BÉN LỞM CHỞM (JAGGED MAZE). 
 
NHỬNG HẺM VỰC BÉN NHƯ DAO CẠO/RAZOR-BACKED CỦA TSINGY Ở BERMAHARA ĐẢ TẠO NHỬNG HANG SÂU VÀ NÔNG DƯỚI MẶT ĐẤT . TRONG KHI MƯA MÙA TỈA GỌT/CHISEL PHẦN NGỌN CỦA NHỬNG KHỐI ĐÁ VÔI LẮNG ĐỌNG (LIMESTONE DEPOSIT) , NƯỚC NGẦM DƯỚI MẶT ĐẤT HÒA TAN ĐÁ VÔI DỌC THEO MỘT MẠNG (GRID) NHỬNG ĐƯỜNG NỨT . KHI NÓC HANG SỤP VÀ MỰC NƯỚC HẠ XUỐNG , MỘT MÊ CUNG CÁC HẼM NÚI/LABYRINTH OF CANYON , GỌI LÀ GRIKE , NỔI LÊN , TẠO RA CÁI MÀ NHÀ ĐỊA CHẤT HỌC MARTON VERESS GỌI LÀ “ MỘT CẢNH QUAN THỰC SỰ MẢNH LIỆT /TRULY OUTRAGEOUS LANDSCAPE .”
LÀ MỘT PHẦN CỦA CÔNG VIÊN QUỐC GIA RỘNG 600 DẶM VUÔNG TRÊN BÌNH NGUYÊN BERMARAHA , CẤU TẠO ĐỊA CHẤT TSINGY LÀ NHỬNG HANG ĐỘNG ĐƯỢC CẤU TẠO PHỨC TẠP NHỨT/MOST INTRICATELY CARVED TRONG HAI KHU VỰC : ĐẠI TSINGY VÀ TIỂU TSINGY . ĐẠI TSINGY , DO Ở CAO ĐỘ LỚN , CÓ NHỬNG HẺM NÚI SÂU HƠN/DEEPER CANYONS .
PHẦN LỚN TSINGY ĐƯỢC TẠO THÀNH HANG , SÂU TỚI 400 FT/120 M .

ÔNG JOHN BENSON ĐANG TRÈO QUA NHỬNG ĐỈNH NÚI CAO NHỌN CẮT DA (SKIN-RIPPING PINNACLE) . TẠI MALAGASY , CẤU TẠO ĐỊA CHẤT NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ TSINGY , CÓ NGHỈA “ NƠI MÀ NGƯỜI TA KHÔNG THỂ ĐI BỘ CHÂN ĐẤT ' . ĐỊA THẾ NÀY NGĂN CẢN THỢ SĂN , GIA SÚC ĐÓI/HUNGRY CATTLE , VÀ LỬA RỪNG .

MỘT TRONG NHỬNG HANG CỦA TSINGY .
ÁNH MẶT TRỜI CHIẾU TỚI NHỬNG ĐIỂM CAO/HEIGHT CỦA TSINGY , NƠI MÀ MƯA NHANH CHÓNG TAN BIẾN (QUICKLY SHED) . PHẦN KHÔ HẠN BÊN TRÊN CỦA TSINGY ƯU ĐẢI NHỬNG SINH VẬT LƯU ĐỘNG NHƯ LÀ CON CHUỒN CHUỒN/(DRAGON-FLY) CỦNG NHƯ CÂY CÓ GAI , CHỊU ĐƯỢC HẠN (SPINY , DROUGHT-TOLERANT) NHƯ PACHYPODIUM .

No comments:

Post a Comment