Sunday, March 6, 2011

CHUYỆN LẠ ĐÓ ĐÂY .

BÀI TOÁN HÓC BÚA .

BẠN KO CẦN PHẢI TÁCH VỞ/SPLIT NGUYÊN TỬ ĐỂ PHỎNG ĐOÁN CÓ BAO NHIÊU VIÊN KẸO JELLY BEAN TRONG HỦ KEO NÀY . CHỈ CẦN TÁCH BÀI TOÁN RA THÀNH CÁC BƯỚC .

1/ TÍNH BÁN KÍNH (R) BẰNG BAO NHIÊU VIÊN KẸO .
2/ ƯỚC LƯỢNG CHIỀU CAO (H) CỦA HỦ BẰNG BAO NHIÊU VIÊN KẸO .
3/ DÙNG NHỬNG SỐ NÀY ĐỂ HÌNH DUNG RA THỂ TÍCH (H) CHỨA KẸO CỦA HỦ : V = PI X BÌNH PHƯƠNG CỦA R X CHIỀU CAO . TÍNH TRÒN PI BẰNG BA .BẠN LÀM THỬ BÀI TOÁN NÀY . TÔI SẺ CHO KẾT QUẢ TRONG ENTRY/POST KẾ TIẾP .

No comments:

Post a Comment