Sunday, March 27, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

ẢNH CHỤP PHÒNG ĐIỀU KHIỂN CỦA LÒ PHẢN ỨNG SỐ 2 .


 This picture by TEPCO Saturday shows the control room of the second reactor of Fukushima nuclear power plant./ẢNH CHỤP VÀO NGÀY THỨ BẢY 26.3.2011 CHO THẤY PHÒNG ĐIỀU KHIỂN CỦA LÒ PHẢN ỨNG SỐ 2 CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA .

No comments:

Post a Comment