Sunday, February 13, 2011

NGƯỜI XƯA CẢNH CỦ .

VỪA TU - HỌC VỪA MỞ - MANG KIẾN -THỨC VỀ VI - TÍNH: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VIỆT NAM ĐUỢC CHỤP VÀ VẺ VÀO NĂM 1...: "MỘT SÔ HÌNH ẢNH VIỆT NAM ĐUỢC CHỤP VÀ VẺ VÀO NĂM 1951-52 BỞI TẠP CHÍ NATIONAL GEOGRAPHIC . BỐN HÌNH DUỚI LÀ HÌNH VẺ HÀNG TRÊN ..."

No comments:

Post a Comment