Thursday, February 24, 2011

 NỮ CẢNH SÁT INDONESIA , MỘT QUỐC CÓ SỐ TÍN ĐỒ HỒI GIÁO ĐÔNG NHỨT THẾ GIỚI .
BẠN CÓ THẤY BA CHỬ IPS TRÊN VAI TRÁI CỦA CÔ CẢNH SAT NÀY KHÔNG ? NÓ CÓ NGHĨA LÀ SỞ CẢNH SÁT INDONESIA/INDONESIA POLICE SERVICE .KHÔNG BIẾT CÁC CÔ CẢNH SÁT NÀY CÓ THAM NHŨNG NHƯ CẢNH SÁT CỦA VN KHÔNG ?
No comments:

Post a Comment