Sunday, February 20, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

BẠN BIẾT GÌ VỀ REALITY SHOW ?


Reality television is a genre of television programming that presents purportedly unscripted dramatic or humorous situations, documents actual events, and usually features ordinary people instead of professional actors, sometimes in a contest or other situation where a prize is awarded. REALITY SHOW LÀ MỘT LOẠI CHƯƠNG TRÌNH TV TRÌNH BÀY MỘT CÁCH CỐ TÌNH VÀ KHÔNG BIÊN TẬP TRƯỚC/PURPORTEDLY UNSCRIPTED NHỬNG TÌNH HUỐNG ĐẦY KỊCH TÍNH HAY HÀI HƯỚC , TƯỜNG THUẬT SỰ KIỆN CÓ THẬT , VÀ THƯỜNG DÙNG NHỬNG NGƯỜI BÌNH THƯỜNG THAY VÌ DIỂN VIÊN CHUYÊN NGHỆP , ĐÔI KHI TRONG MỘT CUỘC THI HAY TÌNH HUỐNG KHÁC MÀ MỘT GIẢI ĐƯỢC TRAO . [1] The genre has existed in some form or another since the early years of television, began in earnest as a television formula in the 1990s, and exploded as a global phenomenon around 1999-2000, via series such as Big Brother and Survivor. LOẠI HÌNH NÀY ĐẢ TỒN TẠI Ở DẠNG NÀY HAY DẠNG KHÁC TỪ NHỬNG NĂM ĐẦU TIÊN CỦA TV , ĐẢ BẮT ĐẦU VỚI NHIỀU CỐ GẮNG/IN EARNEST NHƯ MỘT THỂ THỨC/FORMULA TRUYỀN HÌNH TRONG THẬP NIÊN 1990 , VÀ ĐẢ BÙNG NỔ NHƯ LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG TOÀN CẦU KHOẢNG 1999-2000 , THÔNG CÁC PHIM TRUYỀN HÌNH NHIỀU TẬP NHƯ BIG BROTHER VÀ SURVIVOR . [1] Programs in the reality television genre are commonly called reality shows and often are produced in series. NHỬNG CT TRONG LOẠI HÌNH NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ REALITY SHOW VÀ THƯỜNG SẢN XUẤT HÀNG LOẠT . NGUỒN : WIKIPEDIA .


No comments:

Post a Comment