Tuesday, February 22, 2011

KIẾN THỨC TỔNG QUÁT .

BẠN CÓ BIẾT :  WHAT IS LEED ?

LEED LÀ GÌ ? 
 
The LEED green building certification program encourages and accelerates global adoption of sustainable green building . LEED LÀ CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN XÂY DỰNG XANH NHẰM KHUYẾN KHÍCH VÀ GIA TỐC SỰ CHẤP NHẬN TOÀN CẦU VỀ VIỆC XÂY DỰNG (TÒA NHÀ) THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ BỀN VỬNG and development practices through a suite of rating systems that recognize projects that implement strategies for better environmental and health performance.   NHỬNG THÔNG LỆ VỀ PHÁT TRIỂN (NHÀ ĐẤT) THÔNG QUA MỘT LOẠT CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NHẰM CÔNG NHẬN NHỬNG DỰ ÁN ĐẢ THỰC HIỆN NHỬNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ CÓ HIỆU SUẤT CAO VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE .


LEED is a third-party certification program and the nationally accepted benchmark for the design, construction and operation of high-performance green buildings. LEED LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN PHI CHÁNH PHỦ VÀ LÀ TIÊU CHUẨN ĐƯỢC TOÀN QUỐC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI THIẾT KẾ , XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHỬNG TÒA NHÀ XANH HIỆU SUẤT CAO . LEED gives building owners and operators the tools they need to have an immediate and measurable impact on their buildings’ performance. LEED CUNG CẤP CHO NHỬNG CHỦ NHÂN TÒA NHÀ VÀ NGƯỜI VẬN HÀNH NHỬNG CÔNG CỤ HỌ CẦN , ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT ẢNH HƯỞNG TỨC KHẮC VÀ ĐO ĐƯỢC ĐỐI VỚI HIỆU SUẤT CỦA TÒA NHÀ . LEED promotes a whole-building approach to sustainability by recognizing performance LEED CỔ VỎ MỘT CÁCH TIẾP CẬN ĐẾN SỰ BỀN VỬNG BẰNG CÁCH CÔNG NHẬN HIỆU SUẤT in five key areas of human and environmental health: sustainable site development, water savings, energy efficiency, materials selection and indoor environmental quality.TRÊN NĂM LẢNH VỰC CHÁNH CỦA SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG : PHÁT TRIỂN ĐỊA ĐIỂM BỀN VỬNG , TIẾT KIỆM NƯỚC , XỬ DỤNG HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG , LỰA CHỌN VẬT LIỆU VÀ PHẨM CHẤT MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG (TÒA NHÀ) .

Who uses LEED?

AI XỬ DỤNG LEED ?

Architects, real estate professionals, facility managers, engineers, interior designers, landscape architects, construction managers, CÁC KIẾN TRÚC SƯ , CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC , NGƯỜI QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ , KỶ SƯ , NGƯỜI THIẾT KẾ NỘI THẤT , KTS VỀ CẢNH QUAN , NGƯỜI QUẢN LÝ XÂY DỰNG ,lenders and government officials all use LEED to help transform the built environment to sustainability. NGƯỜI CHO VAY VÀ VIÊN CHỨC CHÍNH PHỦ , TẤT CẢ ĐẢ DÙNG LEED ĐỂ GIÚP BIẾN ĐỔI MÔI TRƯỜNG XÂY DỰNG ĐƯỢC BỀN VỬNG . State and local governments across the country are adopting LEED for public-owned NHIỀU CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG KHẮP NƯỚC ĐANG ÁP DỤNG LEED CHO NHỬNG TÒA NHÀ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ LÀM CHỦ VÀ TÀI TRỢ ; and public-funded buildings; there are LEED initiatives in federal agencies, including the Departments of Defense, Agriculture, Energy, and State; and LEED projects are in countries worldwide, including Canada, Brazil, Mexico and India . NHIỀU SÁNG KIẾN CỦA LEED ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI MỘT SỐ CƠ QUAN LIÊN BANG , BAO GỒM BỘ QUỐC PHÒNG , CANH NÔNG , NĂNG LƯỢNG VÀ NGOẠI GIAO ; VÀ NHIỀU DỰ ÁN CỦA LEED TẠI NHIỀU NƯỚC , BAO GỒM CANADA , BRAZIL , MEXICO VÀ ẤN ĐỘ .

How is LEED Developed? 

LEED ĐƯỢC PHÁT TRIỂN NHƯ THẾ NÀO ?

LEED rating systems are developed through an open, consensus-based process led by LEED committees.HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ/CHO ĐIỂM CỦA LEED ĐƯỢC PHÁT TRIỂN QUA MỘT QUÁ TRÌNH CÔNG KHAI , ĐẶT CĂN BẢN TRÊN ĐỒNG THUẬN ĐƯỢC HƯỚNG DẨN BỞI NHỬNG ỦY BAN LEED . Each volunteer committee is composed of a diverse group of practitioners and experts representing a cross-section of the building and construction industry. MỔI ỦY BAN TÌNH NGUYỆN GỒM MỘT NHÓM NHỬNG NGƯỜI ĐANG HÀNH NGHỀ VÀ CHUYÊN GIA THUỘC NHIỀU LẢNH VỰC ĐẠI DIỆN CHO TÒA NHÀ VÀ NGHÀNH XÂY DỰNG . The key elements of USGBC's consensus process include a balanced and transparent committee structure, NHỬNG YẾU TỐ CHÁNH CỦA QUÁ TRÌNH ĐỒNG THUẬN CỦA USGBC (1) BAO GỒM CẤU TRÚC CÂN BẰNG VÀ MINH BẠCH CỦA ỦY BAN , technical advisory groups that ensure scientific consistency and rigor, NHỬNG TOÁN CỐ VẤN KỶ THUẬT NHẰM BẢO ĐẢM SỰ KIÊN ĐỊNH/NHẤT QUÁN VÀ NGHIÊM NHẶT VỀ KHOA HỌC opportunities for stakeholder comment and review, member ballot of new rating systems, and a NHỬNG CƠ HỘI CHO NHỬNG NGƯỜI GÓP VỐN CHO Ý KIẾN VÀ XEM XÉT fair and open appeals process , SỰ BỎ PHIẾU CỦA THÀNH VIÊN VỀ MỘT HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ MỚI , VÀ MỘT QUÁ TRÌNH KHIẾU NẠI/CHỐNG ÁN CÔNG BẰNG VÀ CÔNG KHAI . 
 
(1) The U.S. Green Building Council is a 501(c)(3) non-profit community of leaders working to make green buildings available to everyone within a generation. USGBC (U.S.GREEN BUILDING COUNCIL) LÀ MỘT CỘNG ĐỒNG VÔ VỊ LỢI , THÀNH LẬP THEO ĐIỀU 501(C)(3) , GỒM CÁC NHÀ LẢNH ĐẠO CÙNG LÀM VIỆC ĐỂ LÀM CHO TÒA NHÀ TRỞ NÊN XANH/THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG THÍCH HỢP VỚI MỌI NGƯỜI TRONG MỘT THẾ HỆ .
1 comment:

  1. LEED.Tổ chức này rất hay và khoa học,tôi không biết các công trình lớn ở Việt Nam có cái nào được LEED cấp giấy chứng nhận nầy.

    ReplyDelete