Tuesday, May 24, 2011

MENU BAR VÀ CÁC TOOLBAR KHÁC SẺ LUÔN LUÔN HIỆN RA TRONG TRÌNH DUYỆT/BROWSER INTERNET EXPLORER (I.E.) 9 BETA . NGUỒN : HOW-TO GEEK .

(BÀI NÀY HƠI KHÓ , CHỈ DÀNH CHO CÁC BẠN THÀNH THẠO VỀ COMPUTER VÌ BẠN PHẢI CHỈNH SỬA Ở REGISTRY ; VÌ BẤT CỨ SỰ CHỈNH SỬA/THAY ĐỔI Ở REGISTRY MÀ KHÔNG ĐÚNG CÁCH SẺ LÀM RỐI LOẠN PC CỦA BẠN . RIÊNG TÔI THÌ GẦN NHƯ KO DÙNG TRÌNH DUYỆT NÀY , CHỈ XÀI FIREFOX VÀ OPERA MÀ THÔI ; TUY NHIÊN TÔI CỦNG ĐẢ ÁP DỤNG SỰ CHỈ DẨN NÀY , NAY THÌ DỊCH VÀ ĐĂNG TẢI ĐỂ DÀNH CHO BẠN NÀO CÓ NHU CẦU VỀ CHỈNH SỬA IE 9 BETA THEO Ý MÌNH -TTT) .

Always Show the Menu & Other Toolbars Bar in Internet Explorer 9 BetaT/BROWSER INTERNET EXPLORER 9 BETA .

Since IE 9 beta was released to the public, there has been a lot of discussion about it feeling strange without the Menu and other Toolbars. You can bring them back easily enough, and here we’ll look at a couple ways of doing it. (KỂ TỪ IE 9 BETA ĐƯỢC PHÁT HÀNH , ĐẢ CÓ NHIỀU BÀN TÁN VÌ không CÓ MENU VÀ CÁC TOOLBAR KHÁC . BẠN CÓ THỂ LÀM CHO CHÚNG TÁI XUẤT HIỆN dễ DÀNG , VÀ Ở ĐÂY CHÚNG TA hãy XEM HAI CÁCH ĐỂ LÀM ĐIỀU NÀY ) .
sshot-2010-09-22-[18-39-15]

I / Always Show the Menu Bar/MENU BAR LUÔN LUÔN XUẤT HIỆN

You’ll notice now that when you hit Alt or Alt+T the menu bar will be displayed but won’t stay on. If you like to always have the Menu bar displayed, we can do it with a hack to the Registry.
(BẠN NHẬN THẤY RẰNG mỗi KHI BẠN NHẤP ALT HAY ALT+T THÌ MENU SẺ HIỆN RA NHƯNG không DÀI LÂU . NẾU BẠN MUỐN MENU BAR LUÔN LUÔN XUẤT HIỆN  , BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC BẰNG CÁCH CHỈNH SỬA/HACK REGISTRY . )
Remember before making any changes to the Registry create a Restore Point and / or back it up.
(NÊN NHỚ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI CÁI GÌ TRONG REGISTRY , NÊN TẠO MỘT ĐIỂM PHỤC HỒI/RESTORE POINT HAY DỰ PHÒNG/BACK UP . )
Make sure you’re closed out of IE 9, then open the Start menu and type regedit and hit Enter.
(TRƯỚC NHỨT ĐÓNG LẠI IE 9 , KẾ ĐÓ NHẤP START MENU VÀ GỎ regedit VÀ NHẤP ENTER .)
regedit_Start
When the Registry Editor opens navigate to HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft and create a new Key and name it Internet Explorer. (KHI REGISTRY EDITOR MỞ RA , DI CHUYỂN TỚI HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft VÀ TẠO MỘT KEY MỚI VÀ ĐẶT TÊN NÓ LÀ Internet Explorer .)
sshot-2010-09-22-[19-13-39]
Under Internet Explorer create another new Key and name it Main. (DƯỚI Internet Explorer , TẠO 1 KEY MỚI KHÁC VÀ ĐẶT TÊN LÀ Main ) .
sshot-2010-09-22-[19-14-36]
When you’re done the path will look like this.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main (KHI BẠN LÀM XONG , LỘ TRÌNH NÀY SẺ NHƯ SAU : HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Main )
sshot-2010-09-22-[19-15-21]
Highlight Main and create a new DWORD Value. (LÀM NỔI BẬT/HIGHLIGHT CHỬ Main VÀ TẠO MỘT GIÁ TRỊ DWORD MỚI)
sshot-2010-09-22-[19-16-19]
Give it the Value name AlwaysShowMenus and give it a Value data of “1” then click OK. (ĐẶT TÊN CHO GIÁ TRỊ NÀY LÀ AlwaysShowMenus) VÀ Ở PHẦN VALUE DATA BẠN GỎ SỐ 1 , KẾ ĐÓ NHẤP OK .
sshot-2010-09-22-[19-17-49]
Now you can close out of Registry Editor, and open IE 9. When you first open it you won’t see the Menu Bar, so hit Alt or Alt+T again and it will come up and will always be there from now on anytime you launch IE 9. (GIỜ ĐÂY BẠN CÓ THỂ ĐÓNG LẠI REGISTRY EDITOR , VÀ MỞ IE 9 . KHI BẠN MỞ NÓ LẦN ĐẦU, BẠN SẺ không THẤY MENU BAR , VÌ VẬY hãy NHẤP ALT HAY ALT+T VÀ NÓ SẺ HIỆN RA VÀ SẺ mãi mãi Ở ĐẤY TỪ LÚC NÀY mỗi KHI BẠN KHỞI ĐỘNG IE 9 ) .

sshot-2010-09-22-[19-19-28]
Or like in this example we just want the Menu Bar showing and not the other ones. Keep in mind that the Menu Bar will always be displayed now, if you want to reverse it, go back into your Registry settings you created and change the AlwaysShowMenus Value to “0”. (TRONG VÍ DỤ NÀY , BẠN CHỈ MUỐN MENU BAR HIỆN RA VÀ KHÔNG CẦN CÁC CÁI KHÁC . NẾU BẠN ĐỔI Ý , VÀO REGISTRY EDITOR , ĐỔI GIÁ TRỊ CỦA AlwaysShowMenus THÀNH “O” .)
sshot-2010-09-22-[19-45-18]

II / Always Display Command, Status, and Favorites / LUÔN LUÔN XUẤT HIỆN COMMAND , STATUS , VÀ FAVORITES BAR .

With the new version of Internet Explorer, Microsoft is going for more of a simplistic interface. This might be welcome to some, but if you’ve been a long time IE user, you might miss the various toolbars. To display the Command, Status, and Favorites bar, simply right-click an empty area next to a tab and check which one(s) you want displayed. Then you might want to lock the toolbars as well. (ĐỂ COMMAND , STATUS , VÀ FAVORITES BAR HIỆN RA , BẠN CHỈ CẦN NHẤP PHẢI KHU VỰC TRỐNG KẾ 1 TAB VÀ CHỌN BAR NÀO BẠN THÍCH HIỆN RA . RỒI BẠN CỦNG CÓ THỂ CHỐT/LOCK NHỬNG TOOLBAR NÀY ) .
sshot-2010-09-22-[18-36-37]
Now anytime when you open IE 9 the bars you selected will show up. (GIỜ ĐÂY BẤT CỨ LÚC NÀO BẠN MỞ IE 9 , NHỬNG BAR MÀ BẠN ĐẢ CHỌN SẺ HIỆN RA ) .
sshot-2010-09-22-[18-54-51]
This should work with IE 9 Beta 32 or 64-bit versions. Hopefully this will be fixed in the final release of IE 9. (ĐIỀU NÀY CỦNG ÁP DỤNG CHO IE 9 PHIÊN BẢN BETA 32 HAY 64-BIT . HY VỌNG RẰNG ĐIỀU NÀY SẺ ĐƯỢC SỬA CHỬA Ở LẦN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG CỦA IE 9 ) .
Thanks to Vishal for figuring this out. He also has the Registry Script you can download for enabling and disabling the Registry Setting. (XIN CẢM ƠN VISHAL VÌ ĐẢ TÌM RA ĐIỀU NÀY . ÔNG CỦNG CÓ BÀI REGISTRY SCRIPT YOU CAN DOWNLOAD ĐỂ CHO PHÉP CỦNG NHƯ CẤM NHỬNG ĐIỀU CHỈNH Ở REGISTRY ) .
This article was originally written on 09/23/10 Tagged with: Internet Explorer, Windows 7

SAN JOSE NGÀY 24.5.2011 LÚC 0949 TỐI .  

No comments:

Post a Comment