Thursday, May 5, 2011


SỐ MẠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA SỐ 14 .
             
                          Số 14 - Chuyển Động Và Thử Thách
                                 (Movement . . . Challenge)

Sự truyền đạt/giao tiếp có sức hấp dẩn mạnh (magnetic communications) đối với quần chúng qua viết văn , ấn loát , và nhửng lảnh vực (matters) liên quan đến truyền thông đều liên quan đến số 14 . Những thay đổi định kỳ trong kinh doanh và mọi hình thức hùn hạp làm ăn thì thuờng hửu ích . Làm ăn trong lãnh vực có tính phỏng đoán (speculative matters) đem lại may mắn ; di chuyển và du lịch kết hợp với con nguời và đất nuớc củng may mắn .
Tuy nhiên , cả thắng lợi và thất bại đều đôi khi tạm bợ , vì giòng chảy mạnh của thay đổi luôn luôn có mặt (ever-present) . Số 14 cảnh báo sự nguy hiểm từ những tai nạn liên quan đến sức mạnh thiên nhiên (natural elements) , ví dụ : lửa , lụt lội , động đất , bảo tố ,v.v... . { Đây không phải là điều tuyệt đối , đơn thuần (merely) chỉ là một sự cảnh báo phải lưu tâm (cautious) } . Cũng có nguy cơ liên quan đến việc dựa vào lời nói của những nguời trình bày sai lạc (misrepresent) tình hình . Dựa vào /lệ thuộc (rely) vào kẻ khác là một sai lầm . Chỉ dựa vào trực giác , cái Tôi , tiếng nói từ bên trong . Sự “may mắn” của số 14 bao gồm những thuơng vụ/hoạt động tiền tệ (money dealings) và dự án có tính phỏng đoán , hoặc “ cá cuợc” , nhưng luôn luôn có nguy cơ thua lỗ do sự cố vấn sai lầm từ kẻ khác , hay quá tin tuởng (vào kẻ khác) (overconfidence) .
(Dịch từ trang 252 của quyển Linda Goodman's Star Signs) .
 San Jose ngày 26 tháng 3 năm 2010 .

No comments:

Post a Comment