Tuesday, September 13, 2011

 "TRẬN ĐÁNH KO CÓ THƯƠNG BINH", DO MỘT  Y SỈ CỦA TQLC VIẾT . PHẦN 2 .

VỪA QUA , TÔI VÀO MẠNG THÌ BIK TRẬN NÀY LÀ DO TĐ 52  BĐQ LỌT VÀO Ở PHỤC KÍCH Ở GẦN MẬT KHU LÝ VĂN MẠNH . XIN VÀO LINK ĐỂ ĐỌC VỀ TRẬN ĐÁNH Ở VEN ĐÔ NHƯNG RẤT KHỐC LIỆT NÀY , XẢY RA  NĂM 1964 .

bdqvn.blogspot.com/2011/08/biet-ong-quan-giang-oan-22.html

No comments:

Post a Comment