Saturday, May 7, 2011

SỐ MẠNG CỦA NGƯỜI  CÓ TÊN CỘNG LẠI BẰNG 15 .


                                          NHÀ ẢO THUẬT ( THE MAGICIAN )

15 là  số có  ý nghỉa huyền bí  (esoteric) sâu xa , của sự rung động của thuật giả kim (alchemy) qua đó tất cả ma thuật được bày tỏ  (all magic is manifested) . Số này cực kỳ may mắn và mang theo nó đặc tính làm say mê kẻ khác (essence of enchantment) . 15 đi đôi với tài hùng biện , sự khéo ăn khéo nói , và nhửng tài năng về âm nhạc , nghệ thuật , và kịch nghệ . Số này ban cho (bestows upon)  người mang số này một tính khí bất ngờ/đầy kịch tính (dramatic temperament) và sự hấp dẩn/thu hút (charisma) cá nhân mạnh mẻ và kỳ lạ . Số 15 đặc biệt may mắn vì nhận được tiền , quà tặng , nhửng giúp đở từ nhửng kẻ khác , vì số này có sự thu hút  mạnh mẻ đối với  tính vị tha của người khác . Tuy nhiên , không hoa hồng nào lại không có gai  , và người xưa cảnh báo rằng số 15 sẻ điều khiển nhửng mức thấp của khoa huyền bí học (lower level of occultism) khi nó liên kết với số 4 hoặc 8 . Nhửng người như thế sẻ có thể dùng ma thuật (black magic) , thôi miên , và sự dẩn dụ về tinh thần – để thực hiện mục tiêu của họ . Do đó , nếu 15 là ngày sanh , là tên cộng là 4 , 13 , 22 , hoặc 31 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng một số có thể thu nhỏ bằng 1 , như số 10 hoặc 19 . Nếu ngày sanh là 15 , và tên bằng 8 , 17 , hoặc 26 , thì bạn nên đổi tên sao cho nó bằng 6 hay 24 . Nếu tên bằng 15 , và bạn lại sanh ngày 4 , 13 , 22 , và 31 , bạn nên đổi tên thành 6 hay 24 .Nếu tên bằng 15 , và bạn sanh ngày 8 , 17 , hoặc 26 , bạn nên đổi tên bằng 6 hay 24 .
Ngoài sự  cảnh báo trên , số 15 rất may mắn . Nếu bạn sanh ngày 15 , và tên củng bằng 15 , bạn được ban cho khả năng mang hạnh phúc đến kẻ khác và đưa ánh sáng vào nơi tối tăm , với điều kiện  là bạn không dùng tác động kỳ diệu và may mắn này cho các mục đích vị kỷ . / .
Tử vi này được dịch từ quyển Linda Goodman’s Star Signs nơi trang 252-253 .

No comments:

Post a Comment