Friday, April 1, 2011

NHỰT : NHÀ TẮM CÔNG CỘNG  , THEO BÁO NATIONAL GEOGRAPHIC .

VỪA NGÂM MÌNH TRONG NUỚC NÓNG (LONG HOT SOAK) VỪA NÓI CHUYỆN TẦM PHÀO (GOSSIP)  TRONG MỘT SENTO , NHÀ TẮM CÔNG CỘNG .  MỘT NGUỜI CHA VỚI  TRÁCH NHIỆM LÀM CHA ĐẢ ĐƯA CON GÁI NHỎ VÀO NHÀ TẮM (HÌNH TRÊN)  , NHƯNG ĐỐI VỚI NGUỜI LỚN THÌ NAM NỬ TẮM RIÊNG (HÌNH DUỚI) . PHONG TỤC NAM NỬ TẮM CHUNG  (MIXED BATHING) , ĐUỢC ÁP DỤNG SAU KHI NHÀ TẮM THUƠNG MẠI MỞ CỬA VÀO NĂM 1591 , GIỜ ĐÂY  PHẦN LỚN CHỈ TỒN TẠI Ở VÀI KHU NGHỈ DUỞNG CÓ SUỐI NUỚC NÓNG Ở NÔNG THÔN . NHÀ TẮM CÔNG CỘNG TỒN TẠI LÀ DO BỞI TRUYỀN THỐNG VÀ NHU CẦU , VÌ 1/4 NHÀ TRONG THÀNH PHỐ VẨN CÒN THIẾU PHÒNG TẮM .


No comments:

Post a Comment