Friday, April 1, 2011

MAP OF SOUTH VIETNAM IN 1960 BY MOBILGAS COMPANY .
MỖI BIỂU TUỢNG NGỰA BAY TUỢNG TRƯNG CHO MỘT CÂY XĂNG CỦA HẢNG MOBILGAS . BẢN ĐỒ VẼ NĂM 1960 , CÁCH ĐÂY 51 NĂM .


No comments:

Post a Comment