Monday, April 18, 2011

CÁCH DỌN TRỐNG RECYCLE BIN TRÊN WINDOWS XP HAY VISTA .

BẠN CÓ THỂ KHÔNG DỌN TRỐNG (EMPTY)  RECYCLE BIN TRÊN WINDOWS XP HAY VISTA . LÝ DO LÀ NGĂN CHỨA RECYCLE BIN BỊ HƯ . ĐỂ SỬA CHỬA , XIN THEO CÁC BƯỚC SAU :
  1. TRƯỚC NHỨT NHẤP START > ALL PROGRAMS > ACCESSORIES > COMMAND PROMPT . SAU ĐÓ GỎ HAI LỊNH SAU ĐÂY , VÀ SAU ĐÓ NHẤP ENTER :
NẾU LÀ WINDOWS XP :
  rd /s C:\recyclerNẾU LÀ WINDOWS VISTA :
  rd /s /q C:\$Recycle.bin
  GHI CHÚ : NẾU Ổ CỨNG KHÔNG LÀ C , THAY THẾ  C:   BẰNG CHỬ THÍCH HỢP .
   2. ĐÓNG CỬA SỔ COMMAND PROMPT .
  3. NHẤP PHẢI VÀO MỘT KHU VỰC TRỐNG TRÊN DESKTOP VÀ NHẤP REFRESH .
  GHI CHÚ : RECYCLE BIN GIỜ ĐÂY SẺ TRỐNG . NẾU KHÔNG , LẬP LẠI NHỬNG BƯỚC TRÊN ĐỐI VỚI BẤT CỨ Ổ CỨNG KHÁC MÀ BẠN CÓ .

No comments:

Post a Comment