Thursday, October 31, 2013

Ý NGHỈA CỦA SỐ 24
TÌNH YÊU - TIỀN - SỰ SÁNG TẠO

Người hoặc thực thể này là nhửng người hưởng phúc đức , mà họ đả tạo ra từ nhiều kiếp . Họ được sự giúp đở củng như có bạn bè giử quyền cao , chức trọng . Họ đạt thành công lớn về tài chánh , và có được hạnh phúc trong tình yêu . Họ thành đạt trong các ngành văn chương , luật pháp , nghệ thuật , và có sự hấp dẩn mảnh liệt đối với người khác phái .
Họ không nên buông thả , đam mê trong các thú vui trần thế và một sự kiêu căng nào đó trong tình yêu , trong nhửng vấn đề tài chánh , nghề nghiệp ; bởi vì mọi thứ đều đến với họ dể dàng như trở bàn tay . Nên khôn ngoan nhớ rằng nếu thực thể hay cá nhân này quá buông thả trong kiếp này , họ sẻ mang số 18 hay một ngày sinh xấu trong kiếp sau .
Người hay thực thể này không nên làm hỏng nhửng ích lợi của số 23 hoặc 24 , và củng không nên để sự may mắn này dẩn đến sự ích kỷ hoặc một thái độ coi thường nhửng giá trị tâm linh . Phải nên tránh sự cám dổ của đắm say trong nhục dục lệch lạc ; củng như khuynh hướng sa đọa dưới mọi hình thức (the templation to indulge in promiscuity must be avoided ; likewise a tendency to overindulgence of all kinds ) .
(Dịch từ trang 202 của sách Linda Goodman's Star Signs) . 

No comments:

Post a Comment