Friday, April 18, 2014

Để biết tình trạng của đơn về di dân của mình trên Sở Di Trú Mỹ (USCIC) .
Xin vào : https://egov.uscis.gov/cris/jsps/selectusertype.jsp
và chọn Register as an applicant customer . Ở trang kế , chọn Accept .
Ở các trang kế , làm theo các ảnh sau (ảnh chỉ có tính minh họa) .


Chỉ điền phần có dấu hoa thị đỏ
Mật mã phải có ít nhứt 1 chữ hoa , 1 chữ thường và 1 số . MM sẽ hết hạn sau 60 ngày .

Nhấp vào Sign-in to My Account

Nhập số biên nhận (receipt number) ; số này gồm 13 số đứng đầu bởi EAC ,WAC , LIN hay SRC .
Ở Select a form type , chọn I-131 , nếu bạn xin Re-entry Permit . Và nhấp Next .
Từ đó , bất cứ lúc nào , bạn có thể vào website sau , https://egov.uscis.gov/cris/jsps/login.jsp
Ở đây bạn chọn Customer (khách hàng) , nhập User ID và mật mã và nhấp Submit .

No comments:

Post a Comment